BHS Class Times
Regular Day
1st Period 7:55-9:04 (69 min.)
2nd Period 9:08–10:17 (69 Min)
3rd Period 10:21-11:30 (69 min.)
Jr. High Lunch 11:30–12:00 (30 min.)
4th Period - Sr. High  11:34-12:43 (69 min.)
4th Period - Jr. High 12:04-1:13 (69 min.)
Sr. High Lunch 12:43-1:13 (30 min.)
5th Period 1:17-2:26 (69 min.)
6th Period (Study Skills) 2:30–3:00 (69 min.)
 
Friday
1st Period 7:55-8:48 (53 min.)
2nd Period 8:52 – 9:45 (53 Min)
3rd Period 9:49-10:42 (53 min.)
4th Period 10:46-11:39 (53 min.)
5th Period 11:43 – 12:36 (53 min.)
Combined Lunch 12:36-1:06 (30 min.)
 
Assembly Schedule Reg. Day
1st Period 7:55-9:04 (69 min.)
Assembly 9:08-9:38 (30 min.)
2nd Period 9:42–10:51 (69 Min)
Jr. High Lunch 11:51–11:21 (30 min.)
3rd Period Sr. High  10:55-12:04 (69 min.)
3rd Period Jr. High 11:25-12:34 (69 min.)
Sr. High Lunch 12:04-12:34 (30 min.)
4th Period 12:38-1:47 (69 min.)
5th Period 1:51-3:00 (69 min.)
No 6th Period on Assembly Schedule
 
Friday Assembly Schedule
1st Period 7:55-8:40 (45 min.)
2nd Period 8:44–9:29 (45 min.)
3rd Period 9:33-10:18 (45 min.)
4th Period 10:22-11:07 (45 min.)
Assembly 11:11-11:47 (36 min.)
5th Period 11:51-12:36 (45 min.)
Combined Lunch 12:36-1:06 (30 min.)